جایی که به آنجا آغاز نام می‌دهیم اغلب پایان است؛ و پایان دادن به یک چیز آغاز کردن است. پایان جایی است که از آنجا آغاز می‌کنیم.
الیوت آدور نقد ادبی
تی اس الیوت

نقد ادبی | نظریه ادبی| بررسی و معرفی کتاب

نقد ادبی

شهریار بهروز شاعر سرودی برای گوزن ها

شعر شهریار بهروز با نظر به سرودی برای گوزن ها

۴.۶ / ۵ ( ۱۲ votes ) معرفی شعر شهریار بهروز با بررسی کتاب سرودی برای گوزن ها شهریار بهروز متولد فروردین ۱۳۶۳ در شهر همدان است. هر چند که تا نوجوانی در همدان بزرگ شده، دوره ی جوانی را در تهران سر میکند. از همین رو همین ابتدا باید گفت اگر دنبال شاعری مدرنبه خواندن ادامه دهید شعر شهریار بهروز با نظر به سرودی برای گوزن ها

نا تمامی زهرا عبدی نقد و بررسی

ناتمامی زهرا عبدی: نقد و بررسی رمان ناتمامی

۴.۷ / ۵ ( ۴ votes ) بررسی و نقد رمان ناتمامی زهرا عبدی برای شروع: این رمان یعنی ناتمامی زهرا عبدی اثری عالی است. برای گفتن از این رمان باید از تهران گفت. وضعیت داستان و ادبیات تهران دقیقاً خود تهران است. تهران نویسی یا از تهران نویسی ضرورت است. ضرورتی که از زندگیبه خواندن ادامه دهید ناتمامی زهرا عبدی: نقد و بررسی رمان ناتمامی

پسماندهای ایدئولوژی در ادبیات

پسماند های ایدئولوژیک و ادبیات

  پسماند های ایدئولوژیک برای گفتن از پسماند های ایدئولوژیک اول از هر چیز باید به نزدیک ترین سطح ممکن رفت. ایدئولوژی با تعریف مارکسیستی اش ، تاکید میکند : کوری  رخ خواهد داد، بدون آنکه بفهمید رخ خواهد داد. اما مخالفان این اندیشه تاکیدی بیش از حد به آگاهی غالب پذیرفته شده به معنیبه خواندن ادامه دهید پسماند های ایدئولوژیک و ادبیات