زبان، درون واژه آمدن خود وجود است و ازاین‌جهت شاعری است. زبان حتی صورت اولیه‌ی شاعری است که در آن هر قومی وجود را می‌سراید.
مارتین هایدگر آدور شعر
مارتین هایدگر

شعر | بررسی و نقد شعر| درباره ی شعر

 

شعر