شعر من از گذشته می ترسم سید رضا ملکی

شعر و خوانش: « من از گذشته می ترسم» از سید رضا ملکی


من از گذشته می ترسم

شعر و خوانش: سیدرضا ملکی

 

این خاطراتْ چنگیزند
ورق ورق صورتت را آتش زده اند
کتابخانه بزرگی از بودنت را
آنچه میانمان بود فقط در خاطر خدایی ست
که بادبان کشتی های نشکسته را جهت می دهد
خدایی که دست بر رودخانه می زند
و زمان را بر کف دست هایش می بیند
من و تو آب جهیده بر سنگلاخ گذشته ایم
بی ثمر نیستیم
عشقی میان دست های ما بود
که حائل سرپنجه ی شاعران و کاغذ است
ما ناموس کلمات آغازین بودیم
آن کلمات که از دهان نوح
بر پهنه ی چوبْ کشتی شده اند.

آن کلمات میان ماست که آتش بر ابراهیم سرد می‌کنند
که می سوزانند و نمی سوزانند

خواب کهف بودیم در دهان ننگ
یونس بی‌هوش شده
دهان باز نهنگ
زایمان گناه
و استغفار بوته ی انجیر
ما فصل کذب عهد عتیقیم
آن فصل نامعلوم
که درستی ست و پر غش است
اباطیل دهان بنی ا

سرائیل
مه روی کوه طور
زین اسب یوسف و موریانه ای سردرگم بر عصای سلیمان
جویده ی نانِ شامِ آخر و ماه نصفه ی کویر عرب
و لیل اذا یغشی

۰

اشک محمد بر لباس خدیجه
کَلِمه ی شاعری
که به چاه حرف های نگفته می زند.

این خاطراتْ چنگیزند
یال اسبِ مغول، کشیده و سیاه
منحنی و در هم تنیده
سم‌کوب ثانیه ها
لمعه ی سوختن کتابی مقدس
در کتابخانه قرن های سیاه
این خاطرات عتیق اند
حرف دست و لب و عطر بر خاسته ی بوسه
یا دم گرفتن استکان و چایِ کافه های عصرگاه نیستند
حرفِ معاشقه با بیت های سردرگم
یا تغزل اضافه از میان مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلن
یا حرف ربط اضافه نیستند

این خاطرات عتیق اند
عتیق تر حتی
از الواح داستان های بابلی
انکیدو، قدیسه ی فاحشه، خدای خورشید و سر پنجه های گیلگمش
یا آب جاودانه
چیزی شبیه دانه ی آن سیب اند
که حوا رها کرده بود.

آنچه میان ماست
تویی

من که سرگشته ام
و چیزی از پشت
به آینده هلم می دهد
و مثل چنگ زدن به شره ی آب
ثانیه را از دستانم به همه سو می جهاند
چیزی که میان ماست
تویی
من با تو زندگی ام را
ثانیه به ثانیه می جهانم!

پخش مستقیم شعر « من از گذشته میترسم»:

در ساند کلاد soundcloud  آدور به شعر « من از گذشته می ترسم» گوش فرا دهید:


۲ نظراتی درباره ی “شعر و خوانش: « من از گذشته می ترسم» از سید رضا ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.